درمان دیسک کمر با تزریق ترانس فورامینال

2018-10-11
بیرون زدگی یا فتق دیسک کمر

بیرون زدگی یا فتق دیسک کمر

بیرون زدگی دیسک چیست؟ ستون فقرات از مجموعه ای از استخوانها ( مهره) تشکیل شده است که در یک ردیف پشت سر هم قرار گرفته اند […]