2018-10-21
کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست؟

کوکسیدینی یا درد دنبالچه چیست؟

علائم درد دنبالچه: علامت مشخصه  درد دنبالچه موقع فشار مستقیم روی آن است مثلا موقعی که بیمار روی محل سفتی مینشیند دچار درد روی دنبالچه میشود. […]