2018-11-26
بلوک انتخابی ریشه عصبی (SNRB)(selective nerve root block)

بلوک انتخابی ریشه عصبی (SNRB)(selective nerve root block)

  یکی از روش های تزریقی رایج، بلوک انتخابی ریشه عصبی است که به آن به صورت مخفف SNRB (مخفف عبارت selective nerve root block ) […]