تزریق دیسکوژل برای دیسک کمر

2018-10-16
پاسخ به سوالاتی درباره تزریق دیسکوژل در دیسک کمر

پاسخ به سوالاتی درباره تزریق دیسکوژل در دیسک کمر

تزریق دیسکوژل   تزریق دیسکوژل چیست؟ در این درمان تزریق دیسکوژل (ترکیبی از الکل ،سلولز و تنگستن) در بخش بیرون زده دیسک بین مهره ای که […]